(před)Vánoční bohoslužby s dětmi a mládeží 2014

14.12.2014

18  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
19  Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
20  Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
22  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
23  Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo‚ Bůh s námi.
24  Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
25  Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.
Matouš 1Home