Výběr z bohoslužeb, biblických hodin a pod. 2011


20.11.2011 Vzpomínkové posezení

V neděli 20. listopadu po bohoslužbách jsme spolu s pamětníky vzpomínali při promítání fotografií na život čáslavské mládeže v poválečných letech. Fotografie poskytl pan Emil Veber z Prahy, tehdejší člen čáslavského sdružení mládeže.

Foto © Emil Veber a Jaroslav Veber.

VÝLET DO ŽELEZNÝCH HOR, 1943

Výlet k přehradě Seč, léto 1945, chata ČKT

Výlet do Jánského lesa, léto 1945

Výlet do Opatovic, 1948

Návštěva br. faráře Batelky, který byl před tím krátkou dobu vikářem v Čáslavi.

Čáslav, Komenského síň, podzim 2011


20.4.2011 Jan Keřkovský, "O tradicích"

Ve středu 20. dubna jsme se k biblické hodině sešli společně s Opatovickými. Naším hostem byl farář Jan Keřkovský z Jihlavy. Vyprávěl nám o evangelických tradicích.
Zřetelným vodítkem pro hodnocení důležitosti "tradice" je rozlišení Jednoty bratrské:
"Věci podstatné, věci nezbytné pro spasení člověka. Dle bratra Řehoře (zakladatele Jednoty bratrské ) je tvoří známá trojice z 1. listu Korintským, víra, láska, naděje. Podrobněji pak věci podstatné (a vůbec celé toto učení) rozvedl jeden z nejvýznamnějších teologů Jednoty bratrské, bratr Lukáš Pražský (r. 1500 zvolen za biskupa). Ten učil, že věci podstatné jsou dvojí, a to ze strany Boží a ze strany člověka. Z lidské strany to je uvedená trojice víra, láska, naděje. Ze strany Boha to je milost Boží, spásné dílo Ježíše Krista a dary Ducha svatého. Toto doplnění vysvětluje Lukáš Pražský tím, že bez Boží milosti je i víra mrtvá, láska omylná a naděje prázdná.

Věci služebné jsou ty, kterých si jako nástroj užívá Duch svatý ke sdělení věcí podstatných. Patří mezi ně Písmo svaté, kázání, církev, církevní služebníci , křest a Večeře Páně.

Věci případné. Těch bylo dle mínění bratří asi tolik, že je nikde jednotlivě nevypočítávají, ale jsou to ty zvyky a obřady, které „sú časem i miestem a mohú býti i nebýti“. Jsou to tedy ty prvky vnějších projevů, které jsou a mohou být v různých sborech a církvích dle doby a místa různé."

P. J.Home